Catalase

Glyoxyl agarose as a new chromatographic matrix

Environmental Biotechnology / Escherichia coli / Catalase / Pichia pastoris / Aspergillus niger / Enzyme / Microbial enzyme Technology / Glucose Oxidase / Enzyme / Microbial enzyme Technology / Glucose Oxidase
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.