Galician language

Aspectos de toponimia menor coruñesa

Internet Linguistics / Galician language / Toponimia

Hidrotoponimia da comarca de Bergantiños na documentación do Tombo de Toxos Outos

Historical Linguistics / Etymology / Onomastics / Toponomastics / Toponymy / Galician language / Pre-roman Spain / Hydronymy / Galician-Portuguese Language / Galician language / Pre-roman Spain / Hydronymy / Galician-Portuguese Language

Variación na morfoloxía verbal das falas da comarca do Ribeiro

Dialectology / Galician Studies / Sociolinguistics / Morphology / Galician language / Portuguese Morphology

Os estudios demolingüísticos en Galicia: o Mapa Sociolingüístico de Galicia

Galician Studies / Sociology of Language / Sociolinguistics / Galician language / Galician sociolinguistics / Sociolingüística / Galego / Demolinguistics / Filoloxía Galega / Sociolingüística / Galego / Demolinguistics / Filoloxía Galega

Lingua oral vs. lingua escrita na competencia en galego: unha perspectiva demolingüística sincrónica

Galician Studies / Sociology of Language / Sociolinguistics / Galician language / Sociolinguística (Sociolinguistics) / Galician sociolinguistics / Sociolingüística / Demolinguistics / Galician sociolinguistics / Sociolingüística / Demolinguistics

Cambio e estrutura na morfoloxía verbal do galego

Galician Studies / Language Variation and Change / Galician / Usage-based Grammar / Romance Linguistics / Romance Languages / Galician language / Galician dialectology / Exemplar-based Models of Language / Romance Languages / Galician language / Galician dialectology / Exemplar-based Models of Language

Alinhamento e etiquetagem de corpora paralelos no CLUVI (Corpus Linguístico da Universidade de Vigo)

Portuguese / Galician language / Lexicography , Computational Linguistics , Terminology / Galician-Portuguese Language

Lingua falada e estándar escrito. O galego desde o Rexurdimento á modificación ortográfica de 2003 (2003)

Galician Studies / Minority Languages / Standardization / Galician language / Galician sociolinguistics

O tratamento dos préstamos na norma léxica do galego

Galician language / Lexicografia / Loanwords / Loan Words

\" Total Training \" – Poesia e Arte Multimédia na Galiza a partir de Antón Reixa

Galician Studies / Avant-garde writing / Modernist Literature (Literary Modernism) / Postmodernism / Modernism / Postmodern Literature / Galician Literature / Antón Reixa / Galician language / Rompente / Galicia / Estudos Galegos / Postmodern Literature / Galician Literature / Antón Reixa / Galician language / Rompente / Galicia / Estudos Galegos

DEZ TESES SOBRE O CAMBIO LINGÜÍSTICO (E UNHA NOTA SOBRE O GALEGO)

Galician Studies / Language Variation and Change / Romance Linguistics / Language Change / Romance Languages / Galician language / Galician sociolinguistics / Galician language / Galician sociolinguistics

Cambios fonolóxicos no galego actual (2008)

Phonology / Language Variation and Change / Phonetics and Phonology / Galician language / Syllable Structure / Galician sociolinguistics / Filoloxía Galega / Lingua Galega / Galician sociolinguistics / Filoloxía Galega / Lingua Galega
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.