discurs indirecte com a adaptació evolutiva: teoria del joc i pragmàtica.

September 11, 2017 | Autor: Eva Juarros Daussa | Categoria: Game Theory, Pragmatics, Evolution of Language
Share Embed


Descrição do Produto

El discurs indirecte com a adaptació evolutiva: teoria del joc i pragmàtica  Eva Juarros­Daussà  State University of New York at Buffalo  910 Clemens Hall, Amherst, NY 14226  [email protected]  Resum  Els estudis de pragmàtica lingüística indiquen que hi ha diverses maneres com la proposició expressada per  una expressió pot ser  feta més o menys  explícita (Grice 1975, Sperber i Wilson 1986, etc.). Aquí voldria  reflexionar sobre aquesta observació bàsica des del punt de vista de l’evolució del llenguatge, un tema que  està veient una rebifada en el present. Concretament, voldria adreçar la qüestió de si aquesta preferència per  la  parla  indirecta  es  pot  considerar  una adaptació  (Reeve  i  Sherman  1993;  breument,  un  tret  que  passa a  fixació  pels  seus  avantatges  evolutius),  i  si  ho  és,  quines  són  les  conseqüències  d’aptitud  (fitness)  per  a  l’espècie que se’n deriven. D’entrada, si el paper principal del llenguate és transmetre informació (Pinker  1994,  etc.),  sembla  que  el  discurs  directe  hauria  de  ser  seleccionat,  de  manera  que  l’éxit  del  discurs  indirecte és un misteri. Per tal d’examinar el tema, presento anàlisis d’alguns exemples simples utilitzant la  teoria del joc (Benz et al. 2005), que al meu veure proporciona una manera pertinent de modelar el procés  de  decisió  del  parlant,  i relaciono  aquests  resultats  amb  conclusions  afins  dins  la teoria  evolutiva  actual.  Concloc  que  la  comunicació  indirecta  permet  a  l’interlocutor  d’evitar  els  pitjors  resultats  que  podrien  resultar de la comunicació directa, alhora que permet els millors resultats de restar disponibles. Per tant, té  sentit pensar que la comunicació indirecta por haver estat seleccionada per processos de selecció evolutiva.  Paraules clau: evolució del llenguatge, teoria del joc, pragmàtica  Abstract  Studies in linguistic pragmatics show that there are different ways in which the proposition expressed by an  utterance can be made more or less explicit (Grice 1975, Sperber and Wilson 1986, etc.). Here I would like  to reflect on this basic observation from the point of view  of language evolution, an area that is currently  receiving much interest. Specifically, I address the question of whether this preference for indirect speech  can be considered an adaptation (Reeve and Sherman 1993; briefly, a feature that goes to fixation because  of  its  evolutionary  advantages);  and  if  it  is,  which  are  the  fitness  consequences  for  the  species.  To  start  with, if the main role of language is to transmit information (Pinker 1994, etc.), it seems that direct speech  would have to be selected, and therefore the success of indirect speech is a mystery. In order to examine the  topic,  I  present  analyses  of  some  simple  examples  using  game  theory  (Benz  et  al.  2005),  which  I  claim  provide  an adequate  way  to  model  the  decision  process  of  the  speakers, and  I relate  these results  to  like  conclusions within current evolutionary theory. I conclude that indirect communication allows the speakers  to avoid the worst results that would result from direct speech. At the same time, it allows the best results to  remain available. Therefore, it makes sense to think that indirect communication could have been selected  by evolutionary selection processes.  Key words: language evolution, game theory, pragmatics  Resumen  Los estudios de pragmática lingüística indican que hay diversas maneras como la poposición expresada por  una  expresión  puede  hacerse  más  o  menos  explícita  (Grice  1975,  Sperber  y  Wilson  1986,  etc.).  Aquí  querría reflexionar sobre esta observación básica desde el punto de vista de la evolución del lenguaje, un  tema que está recibiendo un creciente interés en el presente. Concretamente, querría abordar la cuestión de  si  esta  preferencia  por  el  habla  indirecta  se  puede  considerar  una  adaptación  (Reeve  y  Sherman  1993;  brevemente,  un  rasgo  que  pasa  a  fijación  debido  a  sus  ventajas  evolutivas);  y  si  lo  es,  cuáles  son  las  consecuencias de aptitud (fitness) que se derivan. De entrada, si el papel principal del lenguaje es transmitir  información (Pinker 1994, etc), parece que el discurso directo debería ser seleccionado, de manera que el  éxito  del  discurso  indirecto  es  un  misterio.  Para  examinar el  tema,  presento  análisis  de algunos  ejemplossimples  utilizando  la  teoría  del  juego  (Benz  et al.  2005), que  a  mi modo  de  ver  proporciona  una manera  pertinente  de  modelar  el  proceso  de  decisión  del  hablante, y relaciono  estos  resultados  con  conclusiones  afines dentro de la teoría evolutiva actual. Concluyo que la comunicación indirecta permite al interlocutor  evitar los peores resultados que podrían resultar de la comunicación directa. Al mismo tiempo, permite que  los  mejores  resultados  permanezcan  disponibles.  Por  tanto,  tiene  sentido  pensar  que  la  comunicación  indirecta puede haber estado seleccionada por procesos de selección evolutiva.  Palabras clave: evolución del lenguaje, teoría del juego, pragmática  Taula de continguts  1. Intoducció: panoràmica actual sobre l’evolució del llenguatge  2. El que diu la pragmàtica sobre la naturalesa del llenguatge  3. Qüestions  4. La teoria del joc  4.1 Les eines de la teoria del joc aplicades al discurs indirecte  5. Comentaris finals i conclusió  6. Referències bibliogràfiques 

1. Introducció: panoràmica actual sobre l’evolució del llenguatge  L’objectiu  d’aquesta  xerrada  no  és  tant  el  de  presentar  els  resultats  d’un  programa  de  recerca pròpiament desenvolupat, sino el de plantejar una idea, il.lustrada amb uns pocs  exemples, d’una possible  via de treball  sobre un  tema  l’interés pel qual està rebent una  revifada  en  el  present,  dins  del  marc  de  la  lingüística  i  la  ciència  cognitiva  en  general:  l’evolució  del  llenguatge.  Havent  estat  un  tema  literalment  vetat  per  manca  de  rigor  científic en la seva discussió, en els darrers anys sembla que s’ha recuperat, fins el punt  de  justificar  ser  el tema  de  congressos  a  ambdues  bandes  de  l’Atlàntic,  començant  pels  congressos  bianuals  a  Europa  (el  proper  a  celebrar  a  Roma  el 12­15  d’abril  del  present  2006 1 ),  així  com  el  primer  Alice  V.  and  Dave  H.  Morris  International  Symposium  on  Language and Communication, celebrat a la State University of New York a Stony Brook  l’octubre del 2005 2 , on hi varen assistir figures de primer calibre provinents de diversos  camps científics com Derek Bickerton, Noam Chomsky, Philip Lieberman i Dan Sperber  (lingüística), Tecumseh Fitch i Marc Hauser (biologia), Simon Kirby i Luc Steels (ciència  computacional),  Chris  Knight  i  Richard  G.  Klein  (antropologia),  Massimo  Piatelli­  Palmarini (genètica), i Sue Savage­Rumbaugh (psicologia), entre d’altres.  El  tema  de  l’evolució  del  llenguatge  s’ha  percebut  sempre  com  a  locus  de  les  especulacions  més  descontrolades.  Evidència  per  a  tal  estereotip  no  en  falta.  El  meu  exemple favorit és el de Jean­Pierre Brisset, que, el 1900, va demostrar com el llenguatge  humà  (és  a  dir,  el  francés)  va  evolucionar  directament  del  croar  de  les  granotes.  En  observar  un  dia  d’estiu  el  croar  d’un  grup  de  granotes  en  un  estanc  local,  i  segurament  murmurant  per  a  si  mateix  les  seves  reflexions,  Brisset  es  va  adonar  que  el  “cuac”  que  emitien aquestes petites criatures  no era menys que una  forma abreviada de  la pregunta  “quoi  que  tu  dis?”.  Tot  seguit,  l’estudiós  francés  es  va  afanyar  a  derivar  la  totalitat  del  llenguatge de les diferents permutacions i combinacions de “cuac, cuac”. 3  1 

Per a més informació sobre el congrés, consulti’s http://www.tech.plymouth.ac.uk/socce/evolang6/  URL: http://www.linguistics.stonybrook.edu:16080/events/nyct05/  3  Dec l’anécdota a l’excelent llibre de Guy Deutscher (2005), que la treu de la versió original reimprimida a  Brisset (2001). 2 Afortunadament  (des d’un punt  de  vista científic), avui en dia  els estàndars sembla que  estan  quelcom més  elevats. 4  Nombrosos  avanços  teòrics  i  tecnològics  en  el  camp  de  la  psicologia  i  la  biologia  comparatives,  la  genètica,  la  neurologia  i  les  simulacions  computacionals  han  provocat  el  creixent  interès  pel  tema  i  la  proliferació  de  recerca  relacionada des de diversos camps (vegi’s Fitch 2005 per a un resum panoràmic d’estudis  recents  en  aquests  camps,  així  com  Chistiansen  i  Kirby  (2003)  i  Knight  et  al.  (1998,  2000)  per  a  dues  excel.lents  compilacions  introductòries  d’assaigs  per  algunes  de  les  figures més prominents en els debats actuals). Fins i tot es parla d’una nova disciplina, la  biolingüística,  definida  com  a  l’estudi  científic  de  l’evolució  del  llenguatge  (Jenkins  1999). Els debats actuals semblen estar centrats en unes poques qüestions, les respostes a  les  quals  ja  s’han  dividit  en  possibilitats  polaritzades:  per  exemple,  si  la  capacitat  del  llenguatge  va  sorgir  com  a  conseqüència  d’una  sèrie  de  canvis  graduals,  la  teoria  de  la  continuitat  (Pinker  i  Bloom  1990)  o  va  ser  producte  d’una  macromutació  genètica,  la  teoria  de  la  discontinuitat  (Bickerton  1998,  2000,  tot  seguint  la  revolució  cognitiva  iniciada per Chomsky 1965, les posicions del qual respecte al tema no han canviat); o si  la  capacitat  del  llenguatge  té  un  origen  majorment  biològic,  és  a  dir,  d’evolució  independent del cervell –o de la ment–, amb la funció principal de representació mental i  manipulació d’informació simbòlica (Bickerton 2000, Jackendoff 2002), o bé social, amb  una  funció  principal  de  comunicació  (Pinker  1994,  Dunbar  1996,  Deacon  1997,  Tomasello 1999). Les possibles respostes a aquestes qüestions són importants a l’hora de  determinar quines són les pressions selectives que van determinar l’evolució de la facultat  lingüística.  Per tal d’il.luminar el tema, l’estratègia més productiva sembla ser la d’aïllar els diferents  components del llenguatge, enlloc de tractar aquest com a una entitat indiferenciada. En  aquesta  línia,  s’intenta  identificar  quins  mecanismes  formen  part  de  la  facultat  del  llenguatge en general, possiblement compartits per capacitats cognitives generals i potser  comuns  amb  altres  espècies  (la  facultat  del  llenguatge  en  sentit  ampli,  o  FLB,  en  terminologia de Hauser, Chomky i Fitch 2002), i quins són específics del llenguatge i per  hipòtesi  exclusius  de  l’éssser  humà  (la  facultat  del  llenguatge  en  sentit  estricte, o  FLN,  segons  els  mateixos  autors).  En  aquesta  línia,  és  interessant  d’esbrinar  quins  són  els  mecanismes  precursors  del  llenguatge,  i  realitzar  un  estudi  comparatiu  interespecial per  determinar el seu caràcter únic o no en l’ésser humà (Hauser 1996, 2001, Dehaene et al.  2005).  El  que  tots  aquests  estudis  actuals  tenen  en  comú  és  l’adopció  d’un  marc  teòric  evolucionista  de  tradició  darwiniana,  especialment  en  la  seva  interpretació  basada  en  la  genètica.  El  pilar  fonamental  d’una  tal  ideologia  és  que  la  facultat  del  llenguatge  és  un  producte  dels  processos  de  selecció  natural,  d’igual  manera  que  les  característiques  biològiques  (i  potser  també  psicosocials,  segons  la  psicologia  evolutiva  i  la  4 

Tot  i  que  algunes  ponències  del  citat  congrés  a  Stony  Brook  fan  dubtar.  Per  exemple,  el  professor  de  biologia evolutiva Paul Bingham va presentar una teoria segons la qual és l’habilitat de llençar objectes a  llarga  distancia,  que  implica  el  desenvolupament  del  muscle  gluteus  maximus  (al  final  de  l’esquena),  el  responsable principal de l’aparició del llenguatge. Binham presentà una sèrie d’elaborades connexions entre  el desenvolupament de l’anomenat muscle (que implica complexes demandes a nivell neuronal) i la seva  relació amb el comportament cooperatiu que ell posa al centre de l’aparició del llenguatge. La presentació  van suscitar certs comentaris socarrons d’entre l’audiència, en públic i, sobretot, en privat.sociobiologia) 5 .  Un  tant  reduccionisticament,  podem  dir  que  l’esquelet  del  raonament  evolutiu és el següent: un tret determinat (per exemple, el descens de la laringe) apareix  en un idividu d’una població, de manera totalment fortuita, fruit de la variació genètica.  Normalment, i degut a que  la població estava prou ben  adaptada al  seu  niu ecològic, el  nou  tret,  en  interactuar  amb  les  circunstàncies  existents  i  majoritàries  dins  la  població,  suposarà o bé un avantatge o un desavantatge (un cost, en terminologia evolutiva) per al  seu  portador.  Per  exemple,  el  descens  de  la  laringe  ha  estat  indicat  com  a  element  fonamental  per  a  la  producció  de  la  riquesa  fonètica  que  requereix  un  llenguatge  complexe (Lieberman 1968 6 , Castairs­McCarthy 1999), però és ben conegut que, per la  seva  interacció  amb  el  sistema  respiratori,  comporta també  uns  riscs  d’ennuegament  no  existents  amb  una  laringe  elevada.  Si  els  avantatges  superen  els  costs,  sobretot  des  del  punt de vista reproductiu (és a dir, si el nou tret permet al seu portador reproduir­se amb  més éxit que els seus congèneres no portadors, amb la qual cosa la proporció d’individus  portadors acabarà superant a la de no portadors, fins a substituir­la completament), el tret  en qüestió es fixa i deixa de ser un tret innovatiu per a convertir­se en una característica  comú  de  l’espècie,  o  una  adaptació,  en  termes  tècnics  (Reeve  i  Sherman  1993).  Per  exemple,  si  el  descens  de  la  laringe  està  relacionat  amb  el  desenvolupament  del  llenguatge (o almenys de la parla), i el llenguatge oral suposa un avantatge en els camps  de les activitats cooperatives essencials com la caça, la seducció sexual i la comunicació  en  general,  així  com  per  a  una  representació  més  complexe  del  món  que  envolta  a  l’individu,  podem  dir  que  el  preu  d’un  possible  ennuegament  ocasional  és  superat  pels  avantatges que el tret proporciona. Matitzacions i possibles escenaris apart (per exemple,  que  el  tret  ha  de  suposar  un  avantatge  per  a  l’espècie  com  a  grup,  no  només  per  a  l’individu  –ja  que  si  elimina  l’ecosistema  necessari  per  a  la  supervivència  de  l’espècie,  corre el risc de portar a la població a l’extinció, per exemple–; o que el tret és subjecte a  pressions socials, no només biològiques; o que l’origen biològic del tret por divergir dels  seus  avantatges  funcionals,  que  poden  ser  una  mena  d’efecte  secundari  produit  pel  nou  tret, o una exaptació, etc.), avui en dia les idees bàsiques de la doctrina són acceptades de  manera  implícita  o  explícita  per  tots  els  investigadors  dels  diferents  camps  que  convergeixen en el tema de l’evolució del llenguatge. Els camps de la psicologia evolutiva, i la seva precursora la sociobiologia representada principalment pel  treball d’E. O. Wilson (és pioner el seu llibre del 1978, On Human Nature, Cambridge: Harvard University  Press), va ser especialment popularitzada per la recopilació d’assaigs a Barkow, J., L. Cosmides i J. Tooby  (1992):  The  Adapted  Mind: Evolutionary  Psychology  and the  Generation  of  Culture.  New  York:  Oxford  University Press. El llibre d’Steven Pinker (2002): The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature  (London: Allen Lane) és un representant important dins el tema del llenguatge, tot i que no exclusivament  limitat a qüestions lingüístiques.  6  Tot  i  que  en  el  congrès  d’Stony  Brook  a  l’octubre  del  2005,  Lieberman  va  presentar  una  ponència  explicant que no és el descens de la laringe, sinó el desenvolupament de la llengua (o més exactament, dels  músculs  i  camins  neuronals  que  permeten  la  impresionant  mobilitat  i  control  d’aquest  organ),  el  pas  definitiu per a l’aparició del llenguatge. Potser el canvi respón a estudis recents: Fitch (2002) ha demostrat  que el descens de la laringe no és ni exclusiu dels humans (altres espècies, com alguns antílops, els koales,  les foques i els gossos, també presenten descens de la laringe en les seves vocalitzacions), ni per tant degut  al  llenguatge.  Sembla  ser  que  la  funció  principal  d’aquest  tret  anatòmic  seria  la  d’aparentar  un  major  tamany  del  real,  ja  que  permet  la  producció  de  sons  més  greus  del  que  caldria  esperar  del  tamany  de  la  faringe.  Si  és  així,  el  descens  de  la  laringe  no  es  pot  relacionar  amb  la  presència  del  llenguatge  (per  exemple, en fòsils humans). El raonament base, mutatis mutandi pel que fa a  la llengua, queda intacte.Enmig d’aquest panorama, l’enfoc de la disciplina lingüística de la pragmàtica (el segon  component del present treball) presenta, com d’habitud, una perspectiva nova. A l’apartat  següent  passem  a  revisar,  d’una  manera  esquemàtica,  les  idees  més  rellevants  de  la  pragmàtica, amb l’objectiu d’abonar el camp per a la nostra investigació.  2. El que diu la pragmàtica sobre la naturalesa del llenguatge  Al  centre  de  la  proposta  dels  estudis  de  pragmàtica  s’hi  troba  l’observació  que  el  llenguatge  constitueix  un  codi  altament  ambigu  i  indefinit,  de  manera  que  és  altament  sorprenent  que  permeti  la  comunicació  (i  encara  més  que  n’afirmem  que  aquesta  és  la  funció principal del llenguatge, com a Pinker 1994, per exemple). La pragmàtica posa de  manifest que hi ha diverses maneres com la proposició expressada per una expressió pot  ser  feta  més  o  menys  explícita.  L’exemple  clàssic  és  el  de  les  sol.licituds  implícites.  A  taula, havent observat que el saler es troba fora del meu abast, i per tal de demanar al meu  comensal  que  me  l’apropi,  puc  fer  la  meva  sol.licitud  de  manera  implícita  (1)  enlloc  d’explícita (2):  1.  Pots passar­me la sal?  2.  Passa’m la sal, tu que pots.  En  escollir  la  forma  implícita  (1),  tinc  l’esperança  raonable  que  el  meu  interlocutor  entengui  que  la  resposta  a  la  meva  pregunta,  interpretada  literalment,  és  tan  obvia  i  trivial, que no pot ser el que  li  estigui demanant. Espero que utilitzi el seu coneixement  del  món  per  a  interpretar­la,  en  canvi,  com  una  sol.licitud,  informalment  expressada  de  forma explícita per (2). En altres paraules, espero que el meu interlocutor esculli anar més  enllà  del  significat  lingüístic  del  meu  enunciat  per  tal  de  recuperar  una  proposició  que  produirà els efectes contextuals adequats.  Aquesta  mena  d’expectació  raonable  és  el  que  el  filòsof  H.  Paul  Grice  anomena  el  principi  de  cooperació,  que  segons  ell  configura  les  nostres  interaccions  socials,  tant  lingüístiques com no lingüístiques:  Our  talk  exchanges  (...)  are  characteristically,  to  some  degree  at  least,  co­operative  efforts, and each participant recognises in them, to some extent, a common purpose or set  of purposes, or at least a mutually accepted direction (Grice 1989: 26) 7 

Com  és  ben  conegut,  Grice  desenvolupa  aquest  principi en  un  conjunt  de  Màximes  (de  Qualitat,  Relació,  Manera  i  Quantitat),  una  mena  d’instruccions  comunicatives  que  bàsicament  aconsellen  al  parlant  de  fer  la  seva  contribució  informativa  i  veritable,  rellevant, clara, i suficientment breu (i a l’oient d’interpretar­la com a tal). El principi de  cooperació i les Màximes ajuden a l’oient de recuperar les implicatures conversacionals,  el  significat  de  les  quals  està  contextualment  determinat,  és  negociable  (no  formen  implicacions,  i  per  tant  són  cancel.lables),  i no  depén  de  peces  lèxiques  individuals  (de  7 

“Els  nostres  intercanvis  lingüístics  (...)  són,  característicament  i  almenys  fins  a  cert  punt,  esforços  cooperatius,  i  cada  participant  reconeix  en  ells,  en  certa  manera,  una  intenció  comú  o  un  conjunt  d’intencions, o almenys una direcció mutuament acceptada” (traducció meva).fet,  no  depén  d’elements  lingüístics  en  absolut,  sinó  que  resulta  de  relacions  entre  proposicions). 8  Les  implicatures  conversacionals  es  contraposen  a  les  implicatures  convencionals,  que  són  depenents  de  peces  lèxiques  individuals  i  tenen  la  força  de  les  implicacions. (Vegi’s Potts (en premsa), per a una clara i aguda comparació entre aquests  i altres tipus de significats).  El desenvolupament de la pragmàtica lingüística més influient des de Grice correspón al  llibre  seminal  d’Sperber  i  Wilson  (1986),  i  als  seus  escrits  posteriors  (recentment,  i  pertinents al nostre tema, Sperber 2005, Sperber i Girotto (en premsa), i Sperber i Origgi  (en premsa), per exemple). Tot desenvolupant  idees de  Grice, aquests autors ataquen  la  noció de llenguatge com a codi comunicatiu gràcies al qual els parlants poden encapsular  en  oracions  les  seves  idees,  més  o  menys  fidelment,  per  tal  de  transmetre­les  als  seus  congèneres (que comparteixen el codi i poden, per tant, desencapsular el significat pretès  pel  parlant,  de  manera  més  o  menys  afortunada).  Com  a  alternativa,  desenvolupen  un  model  inferencial  del  llenguatge,  segons  el  qual  un  enunciat  és  un  índex  (d’entre  una  sèrie  d’índexs  –lingüistics  o  no)  del  significat  que  el  parlant  pretén  comunicar  al  seu  interlocutor. Per a aquests autors, la clau per a explicar la comunicació humana es troba  en  la  idea  de  rellevància.  Un  índex  és  rellevant  quan  té  un  efecte  contextual  (una  modificació de la comprensió que l’oient té del contingut mental del seu interlocutor). Els  efectes  contextuals  es  produeixen  mitjançant  processos  d’inferència,  i  suposen  la  interacció  de  presupòsits  existent  amb  presupòsits  nous.  La  comunicació  és  doncs  un  procés d’inferències sense fi; els parlants, Sherlock Holmes capaços d’obtenir informació  dels indicis més insignificants. El procés d’inferència en la comunicació té un cost i una  recompensa:  la  recompensa,  l’obtenció  d’informació,  i  el  cost,  l’esforç  necessari  per  obtenir aquesta. Quan el cost supera la recompensa (quan la informació obtinguda deixa  de ser rellevant), l’interlocutor decideix aturar el  procés d’inferències,  i decideix que  ha  entés el missatge comunicat pel locutor.  Evolutivament  parlant,  la  facultat  del  llenguatge  es  fonamentaria  en  aquesta  capacitat  d’inferir  i  relacionar  informació  (oferida  amb  preteses  comunicatives  o  no),  i  proporcionaria l’avantatge evolutiu de permetre inferir peces d’informació més grans que  sense llenguatge (Sperber i Origgi, en premsa).  3. Qüestions  Partint  de  les  idees  expressades  per  la  pragmàtica  lingüística,  i  ajudats  per  les  eines  formals que proporciona la teoria del joc, en aquest treball voldria fer una reflexió sobre  si la preferència per la parla indirecta es pot considerar una adaptació (un tret que passa a  fixació pels seus avantatges evolutius), i si ho és, quines són les conseqüències d’aptitud  (fitness)  per  a  l’espècie  que  se’n  deriven.  D’entrada,  si  el  paper  principal  del  llenguate,  almenys  en  el  seu  ús  de  parla  externa,  és  transmetre  informació  (Pinker  1994,  etc.),  sembla que el discurs directe hauria de ser seleccionat, de manera que  l’éxit del discurs  indirecte  és  un  misteri.  Una  manera  indirecta  de  comunicar­se,  plena  d’ambigüitats  i  possibilitats per a  la confusió sembla tenir un alt  cost de temps, possibilitats de ser  mal  8 

Tanmateix, vegi’s Chierchia (2004) per a una proposta en la qual algunes peces lèxiques tenen dimensions  d’implicatures conversacionals.interpretat,  i  senzillament  no  la  manera  més  econòmica  per  a  la  comunicació.  Per  exemple,  el  temps  que  es  perd  desambigüant  una  petició  expressada  en  forma  indirecta  podria  ésser  usat  per  un  individu  directe  per  a  obtenir  la  recompensa.  Per  què  no  va  evolucionar el llenguatge per ser directe? En altres paraules, per què els idividus que es  comunicaven de manera directa no van sobreviure (o invadir) als indirectes? Vol això dir  que  la  comunicació  indirecta  és  una  adaptació  (la  millor  estratègia)?  Podem  donar­li  sentit a aquesta característica del llenguatge des d’un punt de vista evolutiu?  4. La teoria del joc  Per tal d’adreçar aquestes qüestions, aquí proposo una anàlisi que utilitza  les eines  més  simpes  de  la  teoria  del  joc  per  modelar  els  processos  selectius  que  justificarien  si  el  discurs indirecte pot considerar­se una adaptació evolutiva.  En els darrers trenta anys, alguns biòlegs evolutius han utilitzat la disciplina matemàtica  de la teoria del joc (game theory) per entendre les estratègies comunicatives en diverses  espècies  (Maynard  Smith  1974,  1979,  1982;  Parker  1974),  i  les  interaccions  dels  ésser  humans, sobretot en relació al tema de la reciprocitat (Trivers 1971; Axelrod 1984; Levy  2004) 9 . Aquests teòrics han trobat que la teoria del joc proporciona un sistema formal per  determinar  si  la  col.laboració  és,  contra  tota  intuïció,  la  “millor  estratègia”,  i  per  tant,  l’evolutivament seleccionada, quan les condicions són les correctes. 10  La  teoria  del  joc  construeix  una  matriu  de  beneficis  per  a  modelar  diverses  situacions,  basada  en  les  estratègies  de  cooperació  o  traició  per  part  de  l’oponent.  L’objectiu  és  esbrinar quina d’entre diverses estratègies potencials és la més exitosa, tant a curt com a  llarg  termini.  Les  modelacions  permeten  determinar  com  un  conjunt  de  paràmetres  concret  influencia  l’éxit  d’una  estratègia  donada,  i  si  un  conjunt  d’estratègies  pot  ser  estable amb el temps, o és susceptible a invasió per part d’una estratègia mutant.  El problema més famós i típic és l’anomenat dilema del presoner, que es pot enunciar de  la següent forma:  La policia ha detingut a dos sospitosos, als que interroga per separat. S’els acusa d’haver  comés  un  crim  junts,  però  no  hi  ha  prous  proves  per  demostar­ho.  Suposem  que  són  9 

Nombroses  són  també  les  aplicacions  en  les  ciències  socials,  sobretot  en  el  camp  de  les  relacions  polítiques  i  econòmiques.  Deixo  de  banda  aquí  la  literatura  dins  d’aquestes  disciplines,  ja  que  no  té  cap  influència  en  els  debats  sobre  el  tema  d’aquest  treball.  Vegi’s  Zagare  (1984)  com  a  introducció  i  per  a  trobar­ne nombrosos exemples en aquest camp.  10  Com  ilustra  l’exemple  del  dilema  dels  presoners  més  avall,  la  teoria  del  joc  demostra  que  la  no­  col.laboració  és  l’estratègia  dominant  (la  que  proporciona  una  major  recompensa  als  participants)  en  les  jugades  d’un  sol  torn. Es només  en les  jugades reiterades  que  la  cooperació  es  presenta  com  a  estratègia  dominant; en aquest cas, la millor estratègia és la d’ull per ull, que es coneix millor pel nom anglès TIT  FOR  TAT  (Axelrod  1984),  i  que  consisteix  en  una  col.laboració  inicial  i  posteriorment  una  resposta  anàloga  a  la  que  es  reb  de  l’oponent  (si  l’oponent  col.labora,  hom  col.labora;  si  enganya,  hom  també  enganya,  i  així  succesivament).  Per  a  que  aquesta  estratègia  tingui  éxit,  cal  que  els  participants  tinguin  capacitat de reconèixer­se l’un a l’altre i memòria per recordar el comportament del seu congènere (Levy  2004),  així  com  que  el  joc  no  tingui  un  final  predefinit  (Axelrod  1984).  Per  a  una  aplicació  d’aquesta  estratègia al comportament dins el món animal, vegi’s el treball de Robert Travis (per exemple, 1971).culpables, però  que  han fet un pacte secret  de fidelitat  segons  el  qual, si  els  agafava  la  policia,  ho  negarien  tot.  La  policia  presenta  les  següents  opcions  a  cada  sospitós:  si  confessa la seva implicació en el crim, però accepta testificar en contra del seu company,  reb la llibertat sense càrrecs. Si es nega a testificar contra l’altre sospitós, i alhora aquest  el traiciona acusant­lo a ell, és condemnat a deu anys de pressó, mentre que el segon és  alliberat sense càrrecs. Si els dos confessen, traicionant el pacte mutu, cadascú anirà a la  pressó  cinc  anys.  Si  tots  dos  es  neguen  a  colaborar  amb  la  policia,  respectant  el  pacte  criminal, aquesta els ha de deixar anar per manca de proves. En aquest cas, però, se’ls pot  aplicar una pena menor de sis mesos (per exemple, per haver resistit arrest). 

En aquest problema hi ha dos jugadors. Cadascú té l’opció de ser fidel al pacte amb el seu  company i restar en silenci (diguem­ne, cooperar) o traicionar­lo i acusar el seu company  (diguem­ne, enganyar), i ha d’escollir sense saber el que farà l’oponent. La paradoxa està  en què, independentment del que faci l’oponent, cada participant obté un millor resultat si  enganya;  però  si  tots  dos  enganyen,  el  resultat  per  a  tots  dos  és  pitjor  que  si  tots  dos  haguessin  colaborat. Per modelar aquesta situació,  la teoria del  joc construeix  la  matriu  següent, en la qual reflexa les possibles estratègies dels participants. El primer participant  escull  una  fila,  colaborar  o  enganyar.  El  segon  participant  escull  una  columna,  també  colaborar o enganyar. La combinació d’aquestes tries resulta en un dels quatre possibles  resultats que apareixen en la matriu. El nombre superior representa el nombre d’anys que  els presoners aniran a la pressó, el primer membre a l’esquerra de la coma essent la xifra  del  jugador  de  la  fila,  i  el  segon  member  a  la  dreta  essent  la  xifra  del  jugador  de  la  columna.  Els  nombres  entre  parèntesis  indiquen  l’ordre  de  preferència  de  les  opcions  disponibles (segons el jugador de la fila primer, i segons el jugador de la columna segon,  separats per una coma):  Cooperar 

Enganyar 

0.5,0.5 

10,0 

[2,2] 

[4,1] 

0,10 

5,5 

[1,4] 

[3,3] 

Cooperar 

Enganyar 

Es  fàcil  de  veure  que  l’opció  preferent  de  cada  jugador  (l’opció  de  prioritat  1)  és  enganyar  (traicionar  el  pacte  secret),  mentre  el  seu  company  coopera (es  manté  fidel  al  pacte secret), ja que en aquest cas la pena que li correspón es la menor, la llibertat (la més  gran  per  al  company,  però,  que  serà  condemnat  a  10  anys  i  que  per  tant  la  considera  l’opció pitjor). Alhora, si basat en això decideix enganyar, corre el risc que si el company  també el traiciona i enganya, els cauen cinc anys a cadascú, que és pitjor que el mig any  que  ambdos  complirien  si  tots  dos  es  mantenen  fidels  al  pacte  (si  tots  dos  cooperen,  l’opció  de prioritat  2). Si decideix cooperar, però,  i el  seu  company  l’enganya,  li cauen  deu anys, mentre el seu company reb la llibertat (aquesta és doncs la seva pitjor opció, de  prioritat  4).  Donat  que  no  pot  assegurar  el  que  farà  el  seu  company,  i  tot  i  que  no  és  l’opció que li proporcionaria el millor resultat, per tal d’evitar el pitjor resultat el millor 8 

que  pot  fer  cada  jugador  és  enganyar  (l’opció  de  prioritat  3).  Sembla  ser,  doncs,  que  enganyar  el  company  és  l’opció  preferent;  no  perquè  proporcioni  el  millor  resultat  possible, sinó perquè n’evita el pitjor.  Ara bé, la qüestió que ens interessa és: podem utilitzar aquestes simples eines formals per  a explicar l’éxit del discurs indirecte com a estratègia comunicativa que posa de manifest  la  pragmàtica?  (Recordem  que  el  raonament  bàsic  és  que  si  el  discurs  indirecte  proporciona  el  millor  resultat  possible  en  la  comunicació  interpersonal,  té  sentit  pensar  que haurà estat seleccionat).  4.1 Les eines de la teoria del joc aplicades al discurs indirecte  La teoria del joc i la pragmàtica tenen en comú una mateixa caracterització dels subjectes  que  estudien.  La  teoria  del  joc  crucialment  suposa  que  els  participants  són  racionals,  i  que,  donada  suficient  informació,  esculliran  la  seva  millor  opció.  Tanmateix,  s’entén  racionalitat en sentit ampli: quan el sistema s’utilitza per a explicar el comportament de  rates pinyades, ocells i fins i tot bacteris, òbviament les aspiracions d’atorgar racionalitat  a aquest agents són limitades o inexistents. En la seva aplicació als processos de selecció  natural, igualment, la racionalitat dels participants tampoc no és necessàriament conscient  o explícita. Aquest cas posa de manifest una encoberta concepció de racionalitat que posa  l’énfasi en el seu vessant pràctic: és racional allò que funciona en el contexte rellevant, o  de  la  manera rellevant. Per exemple, en  la teoria  evolutiva,  la  manera rellevant és l’èxit  reproductiu,  com  a  manera  de  transmetre  els  gens  propis  i  així  superar  altres  possibles  poblacions competidores.  Dins  el  pensament  de  la  pragmàtica  actual,  aquesta  presuposició  de  racionalitat  és  ben  present,  el  contexte  rellevant  essent  la  comunicació  com  a  manera  de  transmetre  les  intencions pròpies i obtenir el resultat desitjat. La idea que la comunicació està governada  per  normes  que  tenen  la  seva  base  en  la  racionalitat  humana  es  troba  ja  a  Grice  (1975,  1989). Segons aquest filòsof, no suposarem que un locutor està comunicant a no ser que  el suposem racional, o en altres paraules, a  no ser que pensem que s’està conformant a  certes  normes  o  estàndars.  La  línia  d’Sperber  i  Wilson  i  els  estudis  derivats,  trasllada  l’ènfasi  a  l’oient,  que  atorgarà  racionalitat  i  intenció  comunicativa  al  seu  interlocutor  encara que aquest no la tingui (Sperber i Origgi, en premsa).  Si els parlants són racionals, o si la comunicació (com la reproducció) esta governada per  principis racionals, la teoria del joc posseeix les eines per modelar d’una manera formal  l’èxit de determinades estratègies sobre unes altres.  En  la  mesura  en  què  la  tasca  d’aquest  treball  és  un  intent  de  formalitzar  els  principis  pragmàtics, està relacionat amb altres teories formals de la pragmàtica. Tradicionalment,  hi  ha  hagut  una  resistència  notable  a  la  formalització  del  significat  pragmàtic,  sobretot  deguda  a  la  dominància  de  la  semàntica  de  tradició  derivada  de  Montague  i  Davidson,  que es basa en les condicions de veritat de les oracions. Per exemple, Gazdar (1979) va  definir  la  pragmàtica  com  a  “significat  menys  condicions  de  veritat”  [“meaning  minus  truth conditions”], i afirmà que els processos pragmàtics no deurien d’inmiscuir­se en eldomini  de  les  condicions  de  veritat.  Sperber  i  Wilson  (1986)  distingueixen  entre  la  semàntica  lingüística (el  significat de  les oracions del  llenguatge natural)  i  la semàntica  de  les  condicions  de  veritat  (la  semàntica  de  les  representacions  conceptuals).  La  separació  entre  pragmàtica  i  semàntica,  doncs,  es  manté,  i  fins  fa  poc  semblava  que  el  semanticista  amb  intencions  formals  no  tenia  més  remei  que  deixar  de  banda  les  observacions de la pragmàtica.  Recentment, però, hi ha hagut intents d’aplicar eines probabilístiques i de la teoria del joc  a  principis  pragmàtics  (vegi’s  Benz  et  al.  2005  per  a  una  panoràmica  actual),  així  com  d’aproximacions des de  la teoria de  l’optimitat (vegi’s els articles dins Blutner  i Zeevat  2003).  Per  exemple,  Potts  (2005a,  en  premsa)  presenta  una  formalització  de  les  implicatures convencionals,  i Potts (2005b), una  formalització de  les  màximes de Grice  de qualitat, quantitat i rellevància 11 , crucialment utilitzant una teoria que posa l’ènfasi en  probabilitats enlloc de condicions de  veritat. En el seu treball recent, Potts presenta una  teoria formal d’aquestes màximes independents, així com de la interacció entre elles, que  és el factor crucial en determinar les eleccions del parlant.  Els  treballs  anteriors  suposen  una  aproximació  molt  més  tècnica  i  complexa  que  la  que  presento  en  aquest  article.  L’objectiu  del  present  no  és  tant  explotar  les  eines  que  les  teories  probabilístiques,  d’optimitat  i  del  joc  proporcionen,  sinó  relacionar  idees  originades en camps diferents (l’evolució, la pragmàtica i la teoria del joc), d’una manera  intuitiva  i  mínimament  tècnica  que  permeti  al  no  iniciat  en  algun  dels  tres  camps  d’imaginar connexions més enllà de les aquí senyalades, i encoratjar la investigació més  detallada. Amb aquest objectiu, passem a analitzar un exemple ilustratiu.  Posem que en una situació de filtreig, i per tal d’assegurar­se un millor resultat, el parlant  decideix enunciar la seva intenció de manera implícita (3) enlloc d’explícita (4), tot i que  la poposició expressada és interpretada com a idèntica:  3.  Vols pujar a veure la meva col.lecció de segells?  4.  Vols mantenir relacions sexuals amb mi?  Per tal de tenir una idea més completa de la situació comunicativa, posem­hi una mica de  context:  El  Josep  és  el  cap  de  secció  d’uns  magatzems  comercials.  Es  solter  i  ben  plantat,  i  li  agradaria trobar parella, però fins ara no ha tingut sort. Ultimament s’ha fixat en l’Anna,  una  dependenta  de  la  seva  secció  que  tot  just  acaba  d’entrar.  El  Josep  voldria  apropar­  s’hi,  però  se  sent  cohibit  perquè  és  conscient  de  la  seva  posició  de  poder  respecte  a  l’Anna i no voldria ser acusat d’acosament sexual. Poc a poc, es van coneixent i el Josep  es  troba  enamorat  de  l’Anna,  però  encara  s’hi  sent  tímid.  L’ocasió  sembla  presentar­se  quan, al sopar de Nadal de la secció, veient que plou a bots i barrals, l’Anna, que viu a les  afores  de la ciutat  i  hi  ha  dut  el cotxe, s’ofereix a acompanyar el  Josep a casa seva. El  Josep accepta. Dins el cotxe al Josep li sembla que ella el correspon, tot i que té el dubte  que ella només estigui essent amable amb el seu cap. Potser gràcies al xampany, el Josep  11 

Blutner  (2000)  ofereix  tractaments  formals  de  la  màxima  de  quantitat,  i  van  Rooy  (2003)  de  la  de  rellevània.

10 

s’envalentona  i  voldria  provar  si  hi  ha  química  sexual  entre  ells.  Tanmateix,  i  potser  portat per estereotips culturals, pensa que, fins i tot en el cas que l’Anna senti la mateixa  atracció  per  ell,  potser  ella  s’estimaria  més  un  temps  de  festeig  abans  de  passar  al  pla  físic, tot  i que a ell li sembla que ja n’han tingut prou preàmbuls i  no pot aguantar més  sense aclarir la situació. Quan arriben a casa del Josep, tot d’una ell diu (3) o (4). 

Intentem computar els possibles resultats derivats d’aquests dos enunciats. Des del punt  de vista econòmic, sembla que l’enunciat explícit seria el més eficient, ja que elimina tota  ambigüitat  sobre  la  intenció  del  parlant,  amb  el  corresponent  estalvi  de  temps  i  energia  (sobretot  si  considerem  l’endreçament  de  possibles  entorts  deguts  a  malentesos).  Es  també  però  el  que  pot  produir  el  pitjor  resultat.  Per  modelar  la  situació,  dibuixem  la  matriu de resultats, que expliquem a continuació:  Correspodència 

Discurs  directe 

Discurs  indirecte 

sexe sense festeig  [1,2 ] 

Rebuig  situació violenta, acusació  d’acosament  (catàstrofe)  [4, 4] 

festeig, possibilitat  de sexe 

rebuig airós, possibilitat de negar  intencions o renegociar relació 

[2,1] 

[3,3] 

A la fila representem el Josep, que té l’opció d’utilitzar discurs directe (4) o indirecte (3).  A  la  columna  representem  l'Anna,  que  pot  correspondre  al  Josep,  o  estar  essent  només  amable i per tant estar a punt de rebutjar­lo. Si el Josep utilitza discurs directe, i l’Anna el  correspon,  la  nit  pot  acabar  en  sexe,  sense  possibilitat  de  festeig  preliminar.  Aquesta  opció, la preferida pel Josep, és només la segona preferida per a l'Anna (segons el Josep,  almenys).  D’aquí  l’ordre  de  preferències  [1,2], on  el  primer  nombre  correspon  al  Josep  (el participant de la fila) i el segon a l’Anna (la participant de la columna). Si l’Anna no  se sent atreta pel Josep, el rebuig pot provocar una situació violenta, i possiblement una  acusació  d’acosament  sexual.  Aquesta  seria  l’opció  menys  desitjada  per  tots  dos  participants,  representat  per  l’ordre  d’opcions  [4,4],  i  suposaria  la  catàstrofe  per  als  participants.  Ara bé, si el Josep utilitza discurs indirecte (3), els resultats són els següents. Si l'Anna li  correspon,  tot  i  deixar  oberta  la  possibilitat  de  relacions  sexuals,  també  s’obre  la  possibilitat d’un inici de festeig. Aquesta opció és la preferida de l'Anna, mentre que per  al Josep només és la segona millor. D’aquí l’ordre [2,1]. Si per contra l’Anna vol rebutjar  els  advanços  del  Josep,  ho  pot  fer  d’una  manera  més  airosa,  posant  qualsevol  escusa  (“demà he de matinar”), tot evitant una situació violenta. El Josep, per la seva banda, pot  fer­se enrera  i  negar  la càrrega comunicativa del  seu  missatge anterior, tot agafant­se al  significat  literal  (cancel.lació  d’implicatura),  per  exemple  dient  “doncs  et  portaré  la

11 

col.lecció al magatzem demà per a que la vegis”, i deixar la porta oberta per a renegociar  la seva relació amb l’Anna. Aquest resultat reb l’ordre [3,3] per a tots dos participants: no  és  la  pitjor  possibilitat,  tot  i  que  és  millor  que  l’enfrontament  directe,  sobretot  perquè  permet  que  la  millor,  o  almenys  la  segona  millor,  es  pugui  produir  (sense  els  riscs  de  catàstrofe).  Cal assenyalar que si el context és radicalment diferent, els resultats poden canviar. Per  exemple,  si  enlloc  de  la  situació  de  companys  de  treball  del  Josep  i  l'Anna,  tenim  una  situació  de  discoteca,  en  la  qual  el  grau  de  coneixença,  i  sobretot  de  conseqüència,  és  mínim, els interlocutors poden escollir un discurs directe que els estalvii temps i energia,  ja  que  les  conseqüències  catastròfiques  que  assenyalaven  en  el  cas  anterior  són  inexistents.  Aquest  resultat  està  en  línia  amb  les  observacions  que  el  comportament  dominant  d’una  població  (per  exemple,  respecte  a  la  reciprocitat)  està  en  cert  punt  condicionat  a  l’existència  de  reiteració  d’interaccions,  reconeixement  dels  individus  i  memòria d’interaccions passades (Axelrod 1984, Levy 2004).  Així  doncs,  com  podem  veure  en  la  modelació  d’aquest  cas,  la  comunicació  indirecta  permet a l’interlocutor d’evitar els pitjors resultats que podrien resultar de la comunicació  directa. Alhora, permet als millors resultats de restar disponibles. Té sentit, doncs, pensar  que els parlants que utilitzin discurs  indirecte tenen cert avantatge sobre els directes,  ja  que  aquests  darrers  es  trobarien  en  situació  catastròfica  més  sovint  que  els  indirectes.  Aquest  petit  avantatge  és  tot  el  que  necessita  un  tret  per  a  fixar­se  i  acabar  essent  l’estratègia dominant, evolutivament parlant.  Posem un altre exemple:  Ens trobem amb el Josep i l’Anna, un any més tard. Viuen junts i tenen un nedó de tres  mesos, la Sofia. Com que tots dos segueixen treballant, intenten compartir les funcions de  cuidar  a  la  petita  el  més  possible.  Un  dissabte  al  matí,  després  d’una  nit  especialment  dura  en  què  la  Sofia,  que  està  donant  una  estirada,  s’ha  despertat  varies  vegades  demanant mamar, per fi poden disfrutar d’una mica de calma a l’hora d’esmorçar. Al cap  d’uns instants, però, la Sofia es queixa; l’Anna l’agafa, ensuma i diu: “Necessita un canvi  de bolquers”. El Josep respon: “Ja l’he canviat dues vegades, avui!” 

La versió directa d’aquest diàleg, donat el contexte, seria:  Anna: Canvia­li els bolquers.  Josep: Et toca a tu. 

Ambdues  versions  poden  potser  ser  seguides  d’una  mirada  més  o  menys  agressiva  per  part  de  l’Anna,  tot  recordant  al  Josep  que  ella  s’ha  passat  la  nit  en  vetlla  amamantant  mentre ell seguia dormint, la repartició no igualitària del treball, etc. Tot comentaris que  el  Josep,  certament,  no  te  cap  ganes  de  sentir  ni  l’Anna  d’iniciar.  Un  enfrontament  d’aquest  tipus  seria  doncs  el  resultat  menys  desitjat  per  les  dues  parts.  Mentre  que  clarament l’Anna vol que el Josep canvii els bolquers a la Sofia, preferiria evitar la tensió  d’haver  de    pressionar­lo  per  fer­ho,  fins  i  tot  si  això  suposava  haver  de  canviar  els  bolquers  ella  mateixa.  En  uns  moments  durs  com  són  els  primers  mesos  de  tenir  cura

12 

d’un nedó, el Josep també preferiria evitar tensions innecesàries. D’altra banda, el Josep,  però,  havent  canviat  a  la  Sofia  les  dues  últimes  vegades,  vol  reivindicar  el  pacte  de  repartició  igualitària,  o  potser  simplement  aprofitar  l’ocasió  per  deixar  constància  que  està  fent  la  seva  part  (especialment  després  d’una  nit  especialment  dura  per  a  l’Anna).  D’acord  amb  aquests  raonaments,  la  matriu  de  resultats  seria  la  següent,  aquest  cop  representant l’Anna com al participant de la fila, i el Josep com el de la columna: 

Discurs  directe 

Discurs  indirecte 

Acceptar 

Rebutjar 

canvi de bolquer  sota pressió 

enfrontament  (catàstrofe) 

[3,3] 

[4, 4] 

canvi de bolquer  sense pressió 

reivindicació pacífica sense canvi  de bolquer 

[1,2] 

[2,1] 

Un cop més, queda palès que el discurs indirecte no només permet d’evitar el resultat més  catastròfic, sinó que deixa oberta la possibilitat dels  millors resultats. Per tant, el  model  prediu  que  el  discurs  indirecte  seria  l’estratègia  dominant,  és  a  dir,  amb  més  éxit  comunicatiu.  5. Conclusió i comentaris finals  La comunicació indirecta permet a l’interlocutor d’evitar els pitjors resultats que podrien  resultar  de  la  comunicació  directa.  Alhora,  permet  als  millors  resultats  de  restar  disponibles.  Per  tant,  té  sentit  pensar  que  la  comunicació  indirecta  por  haver  estat  seleccionada  per  processos  de  selecció  evolutiva.  Les  eines  formals  de  la  teoria  del  joc  proporcionen  una  manera  gràfica  i  explícita  de  modelar  els  procesos  que  porten  als  parlants a decidir expressar explícitament o implícita les seves intencions. Potencialment,  l’ús d’eines formals pot portar a revelar resultats sorprenents o contraintuitius.  En el congrés a Stony Brook anomenat al començament d’aquest article, Marc Hauser va  expressar  de  manera  eloquent  la  pregunta  que  en  certa  manera  ha  motivat  la  nostra  recerca:  des  d’un  punt  de  vista  evolutiu,  ¿com  pasem  dels  principis  de  rellevància,  tals  com economia comunicativa,  inferència d’informació, assignació de continguts  mentals,  etc.,  a  les  propietats  formals  que  coneixem  del  llenguatge,  tals  com  recursivitat,  manament­c,  restriccions  estructurals  en  l’assignació  de  referents,  etc.?  En  termes  lingüístics, aquesta pregunta és la que els semanticistes s’han estat fent des dels origens  de la proposta pragmàtica: ¿hi ha alguna manera de relacionar les idees de la pragmàtica  respecte  al  llenguatge  com  a  facilitador  d’inferències  amb  les  idees  semàntiques  del  llenguatge com a codi? Ja hem senyalat més amunt que la resposta clàssica es decanta per  la separació de funcions, peró també sembla que en els darrers anys comencen a esbrinar­  se  els  punts  de  contacte.  Per  a  que  el  pont  s’hi  pugui  construir,  però,  cal  que 13 

s’acompleixin  dos  requisits:  l’acceptació  d’eines  formals  comuns  per  part  de  la  pragmàtica,  i  la  substitució  d’un  model  basat  en  condicions  de  veritat  computables  a  partir  de  l’evidència  lingüística  per  un  model  basat  en  probabilitats  i  competició  d’alternatives  per  part  de  la  semàntica.  En  aquest  sentit,  potser  models  basats  en  la  competició  (tals  com  la  Teoria  de  l’Optimitat,  vegi’s  McCarthy  2002),  ofereixen  més  possibilitats  que  models  basats  en  derivacions  específiques  del  codi  lingüístic  (vegis’s  Chomsky i Hauser, en premsa). Des del punt de vista evolutiu, si trobem un terreny comú  en  les  eines  formals  que  poden  explicar  ambdós  aspectes  del  llenguatge  (les  seves  propietats com a sistema  inferencial així com  les  seves propietats en quant que a codi),  així  com  altres  aspectes  de  l’evolució  (l’emergència  de  comportaments  igualment  complexos,  com  la  cooperació  i  l’altruisme),  potser  podem  trobar  un  marc  comú  per  a  modelar  els  possibles  camins  i  escenaris  en  un  tema  tan  obscur  com  l’evolució  del  llenguatge.  6. Referències bibliogràfiques  Axelrod, Robert (1984): The Evolution of Cooperation. Basic Books (Perseus Books Group).  Benz,  Anton,  Gerhard  Jäger  i  Robert  van  Rooij  (2005):  An  introduction  to  game  theory  for  linguists.  Dins  Anton  Benz,  Gerhard  Jäger  i  Robert  van  Rooij,  eds.,  Game  Theory  and  Pragmatics. Basingstoke, Hampshire. Oxford: Palgrave McMillan.  Bickerton, Derek (1998): Catastrophic evolution: the case for a single step from protolanguage to  full human language. Dins Huford, J. R., M. Studdert­Kennedy i C. Knight (eds.), Approaches to  the Evolution of Language. New York: Cambridge University Press, pp. 341­358.  Bickerton,  D.  (2000):  How  protolanguage  became  language.  Dins  Knight,  C.,  M.  Studdert­  Kennedy i J.R. Hurford (eds.), pp. 264­284.  Blakemore,  Diane  (1992):  Understanding  Utterances.  An  Introduction  to  Pragmatics.  Oxford:  Blackwell  Blutner, Reinhard (2000): Some aspects of optimality in natural language interpretation. Journal  of Semantics 17 (3): 189­216.  Blutner,  R.  i  H.  Zeevat,  eds.  (2003):  Pragmatics  in  Optimality  Theory.  Oxford:  Palgrave  Macmillan.  Brisset, J. P. (2001): La Science de Dieu ou la création de l’homme. Dins Œuvres Complètes de  Jean­Pierre Brisset. Les Presses du Reel.  Castairs­McCarthy,  A.  (1999):  The  Origins  of  Complex  Language.  Oxford:  Oxford  University  Press.  Chierchia, Gennaro (2004): Scalar implicatures, polarity phenomena, and the syntax/pragmatics  interface. Dins Adriana Belletti, ed., Structures and Beyond. Oxford: Oxford University Press.  Christiansen, M. i S. Kirby (2003): Language Evolution. Oxford: Oxford University Press.

14 

Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press.  Chomsky, N. i M.D. Hauser (en preparació): The Minimalist Mind. New York: Random House.  Deacon, T. W. (1997): The Symbolic Species. The Co­evolution of language and the human mind.  New York: Norton.  Dehaene, S., J­R  Duhamel, M.D.  Hauser i G.  Rizzolati (2005): From Monkey Brain to  Human  Brain. Cambridge, MIT Press.  Deutscher,  Guy  (2005):  The  Unfolding  of  Language:  An  Evolutionary  Tour  of  Mankind’s  Greatest Invention. New York: Henry Holt and Co.  Dunbar, R. I. M. (1996): Grooming, Gossip, and the Evolution  of  Language. London: Faber &  Faber.  Fitch,  Tecumseh  W.  (2002):  Comparative  vocal  production  and  the  evolution  of  speech:  reinterpreting the descent of the larynx. Dins A. Wray (ed.): The Transition to Language. Oxford:  Oxford University Press, pp. 21­45.  Fitch,  Tecumseh  W.  (2005):  The  evolution  of  language:  a  comparative  review.  Biology  and  Philosophy (20): 193­230.  Gazdar,  G.  (1979):  Pragmatics:  Implicature,  presupposition  and  logical  form.  New  York:  Academic Press.  Grice, H. Paul (1975): Logic and conversation. Dins Peter Cole i Jerry Morgan, eds., Syntax and  Semantics, Volumen 3: Speech Acts, 43­58. New York: Academic Press.  Grice, H. Paul (1989): Studies in the Way of Words. Cambridge: Harvard University Press.  Hauser, Marc D. (1996): The Evolution of Communication. Cambridge: MIT Press.  Hauser, Marc D. (2000): Wild Minds: What Animals Really Think. New York: Henry Holt.  Hauser, M.D., N. Chomsky i W. T. Fitch (2002): The language faculty: what it is, who has it, and  how did it evolve? Science 298: 1569­1579.  Jackendoff,  Ray  (2002):  Foundations  of  Language.  Brain,  Meaning,  Grammar,  Evolution.  Oxford: Oxford University Press.  Jenkins,  L.  (1999):  Biolinguistics:  Exploring  the  Biology  of  Language.  New  York:  Cambridge  University Press.  Knight, Chris, Michael Studdert­Kennedy and James R. Hurford, eds., (2000): The Evolutionary  Emergence  of  Language.  Social  Function  and  the  Origins  of  Linguistic  Form.  Cambridge:  Cambridge University Press.  Levy,  Neil  (2004):  What  Makes  Us  Moral?  Crossing  the  Boundaries  of  Biology.  Oxford:  Oneworld.

15 

Lieberman,  Phil  (1968):  Primate  volcalization  and  human  linguistic  ability.  Journal  of  the  Acoustical Society of America, 44, pp. 1574­1584.  McCarty,  John  (2002):  A  Thematic  Guide  to  Optimality  Theory.  Cambridge:  Cambridge  University Press.  Maynard Smith, J. (1974): The theory of games and the evolution of animal conflicts. Journal of  Theoretical Biology, 47, pp. 209­221.  Maynard Smith, (1979): Game theory and the evolution of behaviour. Proceedings of the Royal  Society, London, pp.475­488.  Maynard Smith,  (1982): Evolution  and the theory of  games. Cambridge:  Cambridge  University  Press.  Parker,  G.  A.  (1974):  Assesment  strategy  and  the  evolution  of  fighting  behaviour.  Journal  of  Theoretical Biology, 47, pp.223­243.  Pinker, Steven (1994): The Language Instict. Penguin.  Pinker,  S.  i  P.  Bloom  (1990):  Natural  Language  and  Natural  Selection.  Behavioral  and  Brain  Sciences 13: 707­784.  Potts,  Christopher  (en  premsa):  Conventional  implicatures,  a  distinguished  class  of  meanings.  Dins G. Ramchand i C. Reiss, eds., The Oxford Handbook of Linguistics Interfaces.  Potts, Christopher (2005a): The Logic of Conventional  Implicatures. Oxford: Oxford University  Press.  Potts, Christopher (2005b): Integrated pragmatic values. Ms., UMass.  Reeve,  H.  K.  i  P.  W.  Sherman  (1993):  Adaptation  and  the  goals  of  evolutionary  research.  Quaterly Review of Biology, 68, 1­32.  Sperber, Dan (2005): Seedless grapes: nature and culture. Ms. A aparèixer dins Stephen Laurence  i  Eric  Margolis,  eds.,  Creations  of  the  Mind:  Theories  of  Artifacts  and  their  Representation.  Oxford: Oxford University Press. URL: www.dan.sperber.com  Sperber, Dan i VittorioGirotto (en premsa): Does the selection task detect cheater­detection? Dins  J. Fitness i K. Sterelny, eds., New directions in evolutionary psychology. Macquarie Monographs  in Cognitive Science, Psychology Press. URL: www.dan.sperber.com  Sperber, Dan i Gloria Origgi (en premsa): Qu’est­ce que la pragmatique peut apporter à l’étude de  l’évolution du langage? Dins Jean Marie Hombert, ed., L’origin de l’homme, du langage et des  langes. URL: www.dan.sperber.com  Sperber,  Dan  i  Deirdre  Wilson  (1986):  Relevance:  Communication  and  Cognition.Oxford:  Blackwell. [Segona edició revisada i augmentada del 1995].  Tomasello, Michael (1999): The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge: Harvard  University Press.

16 

Trivers, Robert L. (1971): The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46,  pp.35­57.  van Rooy, Robert (2003): Questioning to resolve decision problems. Linguistics and Philosophy  26(6): 727­763.  Zagare, Frank C. (1984): Game Theory. Concepts and Applications. Newbury Park: Sage  Publications.

17 

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.