Fernández Fernández, A. 2013, O comercio tardoantigo no noroeste peninsular. Unha análise da Gallaecia sueva e visigoda a través do rexistro arqueolóxico. Ed. Toxosoutos, Noia, 297 p.

July 22, 2017 | Autor: A. Fernández Fern... | Categoria: Late Antique Archaeology, Atlantic history, Late Roman Pottery, Gallaecia
Share Embed


Descrição do Produto

Unha análise da gallaecia sueva e visigoda a través do rexistro arqueolóxico

O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular

48

.

Adolfo Fernández Fernández

Unha análise da gallaecia sueva e visigoda a través do rexistro arqueolóxico

O comercio tardoantigo no Noroeste Peninsular

Editorial Toxosoutos SERIE TRIVIUM 2013

Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Dereitos Reprográficos, www.cedro.org) se necesita fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.

1ª edición, 2013 © Toxosoutos, S.L. © Adolfo Fernández Fernández

Asesor lingüístico: Júlio Medela ([email protected]) Ilustración da cuberta: Anfora oriental LRA1B recuperada en Vigo Coordinador editorial: Clodio González Edita: Toxosoutos, S.L. Cruceiro do Rego - Obre / 15213 NOIA (A Coruña) Tfno. 981 823855 / [email protected] Imprime: Gráficas Sementeira, S.A. [email protected] I.S.B.N.: 978-84-15400-98-1 Depósito Legal: C 2142-2013 Impreso en Galicia

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.